Aby bol internet bezpečným miestom…

Internet je v súčasnosti najviac využívaným a obľúbeným médiom najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. Pomáha im so školskými úlohami, vzdeláva, informuje, a samozrejme zabáva. Ako médium má neuveriteľný vplyv a jeho následky nie sú ani zďaleka len pozitívne.

Práve naopak. Aby sa rodičia vyhli tým negatívnym, ako rôznym závislostiam, ktoré súvisia s internetom (závislosť od kybersexu, hier, či kybervzťahov), príp. kyberšikane, je potrebné, aby svoje deti viedli k zodpovednému používaniu internetu, ale tiež vytvorili isté preventívne opatrenia.

V prvom rade je dôležité informovať deti o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré ich môžu na internete stretnúť (napr. ľudia so zmenenou identitou – sexuálni devianti, zverejnenie nechcených fotografií a videí a pod.). Dobrým opatrením je aj vytvorenie rodičovského zámku na domácom, prípadne na každom doma používanom počítači. Ten rodičom poskytuje možnosť zablokovania určitých webových stránok, ale tiež im ukáže, aké stránky dieťa navštívilo, aký čas strávilo pri počítači, komu posielalo emaily a pod.. Ďalším z opatrení môže byť umiestnenie počítača na dostupnom a pre všetkých viditeľnom mieste (napr. v obývacej izbe) a vytvorenie si vlastných zásad na používanie počítača, resp. internetu (napr. internet využívať len v stanovenom čase, nepísať si s neznámymi ľuďmi, neposielať osobné údaje, fotografie, videá atď.). Dôležitou preventívou môže byť aj kontrola mailov. Isteže, emailová korešpondencia detí je ich osobnou vecou, avšak rodičia majú morálnu, ale aj právnu povinnosť chrániť svoje deti, a tak zabezpečiť, aby sa nestali prípadnými obeťami elektronickej závislosti, či šikany, prípadne jej zdrojom.