Príležitosti a riziká používania internetu deťmi v prostredí Facebooku

V období 2011- 2015 sa výskumný tím VÚDPaP pod vedením PhDr.Jarmily Tomkovej venoval analýze príležitostí a rizík, ktoré používanie sociálnych sietí, Facebooku, prináša deťom a adolescentom a ktoré samy aktívne spoluvytvárajú. Dôslednou analýzou dát a disemináciou výsledkov uzatvárajú v decembri 2015 výskumnú úlohu Deti a adolescenti v prostredí sociálnych sietí. Vo februári 2016 bola zverejnená publikácia, ktorá zhrňuje väčšinu prierezových výsledkov  ohľadom povahy používania sociálnej siete Facebook používateľmi vo veku 11-18 rokov. Dáta pre výskumný projekt boli získané v roku 2012. Národne reprezentatívnu vzorku pre dve vekové kohorty tvorí dokopy 1035 respondentov. Dokument čitateľovi ponúka náhľad na súvislosti miery rizika a miery následného emocionálneho zranenia s viacerými faktormi, ktoré vstupujú do hry- ako na strane používateľov, tak na strane prístupu ich rodičov a širšieho sociálneho prostredia.

 

Dokument je dostupný tu: http://www.medialnavychova.sk/prilezitosti-a-rizika-pouzivania-internetu-detmi-facebook/