O nás

V roku 2008 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal svetový kongres Rodina a médiá, ktorý organizačne aj obsahovo stále patrí medzi najprestížnejšie aktivity univerzity v Ružomberku.

Po skončení kongresu sa odborníci na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku rozhodli, že problematika médií vo vzťahu k rodine bude jednou zo zadefinovaných výskumných oblastí katedry. V súčasnosti  je táto  problematika doplnená o   mediálnu výchovu, keďže obe spolu úzko súvisia.

Webová stránka rodinaamedia.ku.sk je určená hlavne rodičom a vychovávateľom.  Jej úlohou je pomôcť cieľovej skupine orientovať sa vo svete médií, a to v prieniku s výchovou detí. Stránka tak bude ponúkať články populárno-náučného charakteru, odborné texty ale aj celé publikácie na stiahnutie.

Keďže nemáme patent na rozum, ponúkneme aj odkazy na ďalšie užitočné webové stránky.

Naším cieľom nie je vytvoriť spravodajskú stránku, kde budú najaktuálnejšie informácie (správy) z problematiky rodiny a médií, ale prostredníctvom selekcie by sme chceli ponúknuť to dôležité a inšpiratívne.

Webová stránka je výsledkom realizácie projektu VEGA 1/0948/11 Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie.