Myšlienky projektu

Naše deti vyrastajú v dobe médií. O tom niet pochýb. Médiá  sa  stali  prirodzenou  súčasťou  života  dnešnej  rodiny    a ich  presah  do  každodenných aktivít zanecháva na rodinách svoje stopy. Ak sa kedysi dieťa pohybovalo v okruhu svojho bydliska, rodičia zväčša mali prehľad o jeho  kamarátoch  aj  ich  rodinách.  Ak  by  sme  to  zjednodušili,  kedysi  boli  pre  dieťa prirodzeným  prostredím  dedina  alebo  mesto  –  jasne  vymedzené  geograficky,  historicky, konfesionálne.  Dnes  je  pre  dieťa  prirodzeným  prostredím  tzv.  virtuálna  dedina,  ktorá  je dedinou  globálnou.  Rozmach  internetu  viedol  k tomu,  že  rodičia  nedokážu  mať  presný prehľad o priateľoch svojho dieťaťa, často nevedia, kde a s kým vo virtuálnej dedine ich dieťa trávi čas. Dostupnosť káblovej, satelitnej a internetovej televízie má za následok, že dieťa má v oblasti  zábavy  i vzdelávania  nebývalé  možnosti,  ktoré,  tak  ako  aj  pri  ostatných  médiách v sebe ukrývajú pozitívne i negatívne prvky. Táto nová skutočnosť kladie pred rodičov nové výzvy  v oblasti  výchovy.  Práve  z dôvodu  možného  vplyvu  médií  na  deti,  by  rodičia  do výchovného  procesu  mali  zahrnúť  aj  výchovu  k   správnemu  používaniu  médií.  Takáto výchova  je  jednoznačne  naviazaná  na  iné  oblasti  výchovy,  ako  napr.  estetickú  výchovu, náboženskú výchovu, etickú výchovu.

Rodinu vnímame ako primárne socializačné prostredie pre deti. Rodičia – otec a matka – sú, napriek  mnohým  zlyhaniam,  históriou  preverení  najlepší  vychovávatelia.  Ak  dnešné  rodiny žijú v tzv. mediálnej dobe, je žiaduce, aby sa do oblasti výchovy premietli výchovné potreby s médiami úzko spojené. Nie všetky mediálne obsahy napomáhajú optimálny rozvoj osobnosti a  rodičia  musia  reagovať  na  nové  výzvy,  ktoré  so  sebou  prináša  infiltrácia  médií  do každodenného  života.